انواع ساید درام برند مپکس رسید

مدل های ذیل هم اکنون در سایت موجود است

MAPEX SIDE DRUM BPML3700LNWU
MAPEX SIDE DRUM BPMW4550CNUB
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650BSNL
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650BSWV
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650 BRLE
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650MA
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650B PC
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650TW
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650 CL
MAPEX SIDE DRUM SNMS4650 PH
MAPEX SIDE DRUM BPBR4551 ZN
MAPEX SIDE DRUM BPST0551CN
MAPEX SIDE DRUM BPBR4651 N
MAPEX SIDE DRUM ARST4551 CEB
MAPEX SIDE DRUM ARTS465 HCEB
MAPEX SIDE DRUM BPB3601 LNM