ساکسفون های برند ژوپیتر رسید

ساکسفون های آلتو و تنور و سوپرانو برند ژوپیتر هم اکنون در سایت موجود است

 
 

JUPITER SOPRANO SAXOPHONE JSS-1000
JUPITER TENOR SAXOPHONE JTS-700
JUPITER ALTO SAXOPHONE JAS-767
JUPITER ALTO SAXOPHONE JAS-500