انواع سنج های برند ماینل رسید

Garetra faucibus eu

هم اکنون مدل های ذیل  سنج های ماینل در سایت موجود است


 

 

Meinl Cymbals MA-BO-16M Bronze 16-Inch
Meinl Cymbals MA-BO-14M Bronze 14-Inch
Meinl Cymbals CC19EMC-B Classics Custom
Meinl Cymbals CC18EMCH-B Classics Custom
Meinl Cymbals MB20-19HC-B 19-Inch
Meinl Cymbals MB20-24PMR-B 24-Inch
Meinl Cymbals B20VC Byzance 20-Inch
Meinl Cymbals B22VPR Byzance 22-Inch
Meinl Cymbals B22SACR Byzance 22
Meinl Cymbals B14SAH Byzance 14-IncH

i.