کلارینت های برند بوفت رسید

کلارینت های برند بوفت فرانسه هم اکنون به شرح ذیل در سایت موجود است


 

 BUFFET CLARINET TOSCKA BB BC1150GL-2-0
BUFFET CLARINET RC A BC1214-2-0
BUFFET CLARINET R13 A BC1231G-2-0
BUFFET CLARINET CONSERVATOIR BC1136C-2-0
BUFFET CLARINET FESTEVAL BC1139GL-2-0 B
BUFFET CLARINET PRESTIGE R13 BC1133L-2-0
BUFFET CLARINET DIVINE BB BC1106L-02-0