درام های برند مپکس رسید

Detus laoreet dignissim

هم اکنون مدل های ذیل در سایت موجود است

MAPEX DRUM SV628XB
MAPEX DRUM SV628X
MAPEX DRUM AR628
MAPEX DRUM MA529
MAPEX DRUM MA528
MAPEX DRUM VR7288
MAPEX DRUM BPNL628
MAPEX DRUM VR5254
MAPEX DRUM DOUBLE WITH TOM AR628
MAPEX DRUM DOUBLE WITH CONG AND TOM SV628XBMA