انواع فلوت های برند یاماها رسید

انواع مدل های فلوت به شرح ذیل در سایت هم اکنون موجود است

YAMAHA SOPRANO FLUTE RECORDER YRS-23
YAMAHA SOPRANO FLUTE RECORDER YRS-302B
YAMAHA TENOR FLUTE RECORDER YRT-304
YAMAHA SOPRANO FLUTE RECORDER YRS-314b
YAMAHA BASS FLUTE RECORDER YRB-302
YAMAHA ALTO FLUTE RECORDER 27-28
YAMAHA ALTO FLUTE RECORDER 38b
YAMAHA FLUTE RECORDER YFR-2
YAMAHA ALTO FLUTE RECORDER YRA-302