سازدهنی های شرکت هوهنر آلمان رسید

تعدادی از مدل های سازدهنی شرکت هوهنر آلمان رسید و هم اکنون در سایت موجود است

مدل های سازدهنی شرکت هوهنر آلمان هم اکنون به شرح ذیل در سایت موجود است
HOHNER SPECIAL HARMONICA 20
HOHNER ANNIVERSARY HARMONICA 20071
HOHNER HISTORIC HARMONICA
HOHNER JAZ HARMONICA CX12 M754500
HOHNER SUPER HARMONICA 64X M758401
HOHNER BOB DYLAN HARMONICA
HOHNER DISCOVERY HARMONICA
HOHNER HARMONICA GOLD CX12
HOHNER CHROMONICA HARMONICA M27001
HOHNER CROSSOVER HARMONICA 2009026
HOHNER MASTER CLASS HARMONICA M581016
HOHNER DIATONIC CROSS HARP HARMONICA
HOHNER CHROMATIC HARMONICA MASTERCLASS
HOHNER CHROMONICA HARMONICA M26001
HOHNER HARMONICA LARRY ADLER 12 M753401